Portaal "Piiriülene E-arhiiv" pakub võimalust tutvuda digitaalses vormis 19. sajandi ja 20. sajandi alguse dokumentidega Eesti, Läti ja Vene arhiivide kogudest.
Digiteeritud arhiivimaterjalid hõlmavad kogu Eesti Vabariigi territooriumit, Läti Vabariigis Riia linna, Vidzeme ja Latgale regiooni ning Vene Föderatsiooni Peterburi ja Pihkva linna, kuid ka Leningradi regiooni.

Portaali hõlmatud materjalid on jaotatud nelja kollektsiooni:

Portaal on loodud 2012-2014 läbi viidud projekti "Piiriülene e-arhiiv" raames. Projekti kaasrahastas Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm 2007-2013 a. Projekti juhtpartner oli Läti valitsusasutus „Kultuuri infosüsteemide keskus". Partneritena osalesid Läti vabaühendus "Ideju Forums", Läti rahvusarhiiv, Eesti rahvusarhiiv, Peterburi info ja analüüsi keskus ning kaasatud osapoolena Peterburi arhiivikomitee.

Portaal "Piiriülene e-arhiiv" on loodud selleks, et aidata kaasa Eesti, Läti ja Venemaa arhiivides säilitatava piiriäärse regiooni ajaloo- ja kultuuripärandi säilimisele ning tagada võimalikult mugav ja kiire juurdepääs kõigi kolme riigi elanikele, aga ka kõigile huvilistele üle maailma. Projekti raames valiti Eesti, Läti ja Venemaa Peterburi regiooni arhiividest välja piiriüleses kontekstis kõige laiemat huvi pakkuv arhiiviaines, millest moodustati neli digitaalset kollektsiooni. Üheks valikukriteeriumiks oli, et dokumentidele ei kehtiks autoriõigusi ning need oleks vabad ka kõigist muudest juurdepääsupiirangutest. Nii on tagatud, et portaali kasutamine on vaba igaühele.


Üliõpilaste ja õppejõudude isikutoimikud

Kollektsioon sisaldab 19. sajandil ja 20. sajandi alguses Tartu ülikoolis, Riia polütehnilises instituudis ja Peterburi kõrgkoolides õppinud tudengite isikutoimikuid, mis koondavad kõiki õpingutega seotud dokumente sealhulgas sageli ka fotosid.

Sel perioodil tuldi Tartu ülikoolis Eestis sageli omandama humanitaarharidust, kunsti mindi õppima Peterburi kunsti- ja muusikakoolidesse, kuid insener-tehnilist ja põllumajandusharidust omandati Riia polütehnilises Instituudis. Mainitud õppeasutustes õppis noori praktiliselt kõigist Venemaa kubermangudest ja ka välisriikidest. Riia polütehniline Instituut (tänapäeval – Riia tehnikaülikool) alustas oma tegevust Vene Impeeriumi koosseisus 19 saj. keskel kui esimene multidistsiplinaarne tehnikakõrgkool. Tartu ülikool asutati juba 1632. aastal ja on seega Eesti, Läti ja Venemaa piiriregiooni vanim kõrgkool. Kuni 1918. aastani oli Tartu ülikoolil Vene impeeriumis oluline roll paljude erialade spetsialistide ja kõrgetasemeliste riigiametnike ettevalmistamisel. Peterburi oli piirkonna suurim linn, kus tegutsesid lisaks ülikoolile Peterburi konservatoorium ja kunstiakadeemia.

Kollektsioon pakub:
  • Riia Polütehnilise Instituudi tudengite ja õppejõudude isikutoimikuid ja lõpudiplomeid perioodist 1862-1919.
  • Tartu ülikooli tudengite isikutoimikuid 1890. aastate algusest. Lisaks on välja valitud rida 1802-1917 ülikoolis õppinud tudengite toimikuid, kellest hiljem said tuntud ühiskonnategelased kas poliitikas või kultuurielus. Samuti leiate siit rektorite ning tähtsamate õppejõudude isikutoimikud.
    Isikutoimikutest leiate palju erinevaid dokumente, näiteks ülikooli sisseastumise avaldusi, väljavõtteid sünnimeetrikatest, elulookirjeldusi, fotosid, passe, eksamite tulemusi, diplomeid või, õppejõudude toimikuid uurides, dokumente ametialasest karjäärist ja teadustegevusest.

Kaardid

Kollektsioon sisaldab enam kui 100 käsikirjalist ja trükikaarti, mis võiksid kõige paremini kirjeldada piiriregiooni territooriumit ja linnu, kus elas nii eestlasi, lätlasi kui venelasi, kuid ka maa- ja veeteedevõrku, mis neid linnu ja piirkondi ühendasid. Eesti rahvusarhiivi allüksuste ajalooarhiivi ja riigiarhiivi kogudest on digiteeritud teede ja raudteede plaane , s.h. Vene impeeriumi raudteede plaan ja Liivimaa kubermangu postiteede plaane; linnade kaarte (Tartu, Riia, Peterburi jt) ning piiriäärsete maakondade ja kihelkondade kaarte.

Läti rahvusarhiivist on selles kollektsioonis 15 kaarti 19-st. saj. Need on Liivimaa, Eestimaa ja Kuramaa kubermangude administratiivkaardid ning teede ja postijaamade plaanid. Leiate ka Liivimaa kaardi Valmiera, Limbaži, Sloka, Cesise, Valga, Riia, Tartu, Võru, Pärnu, Viljandi ja Kuressaare linnade plaanidega.

Kaartide kollektsioon on mõeldud abivahendiks kohanimede ja administratiivjaotuse täpsustamisel. Kaardid võiksid olla abiks ka ajalooliste kohanimede tänapäevaste vastete määramisel.


Kirikuraamatud

Kirikuraamatud on peamiseks allikaks suguvõsauurimisel. Neis on fikseeritud vähemalt iga inimese sünd (ristimine) ja surm (matmine), enamasti ka abiellumine (laulatus).

19. sajandil ja 20. sajandi alguses algul olid piirialade linnad paljurahvuselised ja mitmekeelsed. Kollektsiooni on hõlmatud nende koguduste kirikuraamatud, kus oli eraldi läti või vene pihtkond või kuhu kuulus lihtsalt inimesi paljudest erinevatest rahvustest.

Rahvusarhiivi kogududest on kollektsiooni lisatud Tartu luteri ja õigeusu koguduste meetrikaid, mis sisaldavad andmeid Tartu ülikooli tudengite ja õppejõudude, samuti läti ja vene rahvusest linnaelanike kohta. Jaani koguduse juures tegutses läti pihtkond, venelased olid koondunud Uspenski õigeusu kogudusse.

Narva linna õigeusu koguduste kirikuraamatutes on kirjas arvukalt venelasi, kes sündisid Narvas ja selle lähikonnas või teistes impeeriumi kubermangudes. Mõned kirikud (Znamenja, Jumalaema Uinumise, Nikolai) asusid tänapäeval Vene Föderatsiooni territooriumile jäävas Ivangorodis.

Samuti on käesolevas kollektsioonis Pärnu Nikolai Läti koguduse ja piirilinna Valga koguduste kirikuraamatud.

Läti rahvusarhiivist on kollektsioonis suur hulk Läti ala õigeusu koguduste kirikumeetrikaid, aga ka Riia Grebentšikovi vanausuliste koguduse ja Valka maakonna luteri koguduste meetrikaid.

Peterburi riikliku ajaloo keskarhiivi kogudest on kollektsiooni kaasatud Peterburi linna ja kubermangu luterlike ja õigeusu koguduste kirikuraamatud, millest leiab teavet kogudusse kuulunud eestlaste ja lätlaste kohta.


Muu

Kollektsioonist leiab Riia polütehnilise instituudi ja Tartu ülikooli immatrikuleerimise registrid, mis sisaldavad üldinfot (matriklinumber, nimi, vanemate nimed, sünniaeg- ja koht, vanemate elukoht, immatrikuleerimise aeg ja teaduskond) kõigi kõrgkoolidesse sisseastunute kohta. Tartu ülikooli kohta ajavahemikul 1802 kuni 1918. Riia polütehnilise instituudi tudengite kohta 1862-1919.

Käesolev dokument on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programmi 2007 – 2013 rahalise abiga. Dokumendi sisu eest vastutab täies ulatuses projekt „Piirülene E-arhiiv" ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu programmi, programmis osalevate riikide või Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana.